Outplacement

Outplacement is een begeleiding die u bij uw ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener op kosten van uw werkgever. De bedoeling is dat u door intensieve begeleiding zo snel mogelijk een nieuwe job vindt of een zelfstandige activiteit kunt opstarten. 

Wat is outplacement?

Outplacement werd als volgt gedefinieerd tijdens het postgraduaat HRM aan de Ehsal Management School.

Outplacement is een geheel van diensten, die in opdracht van de werkgever, ter beschikking worden gesteld aan de ontslagen werknemer om hem in staat te stellen op een efficiënte manier een nieuwe evenwaardige job te verwerven, en dit binnen een aanvaardbare termijn.

Geschiedenis van outplacement

Outplacement dateert reeds uit 1908, maar werd pas in 1980 groot in België. Recent (2007) bestaan er een nieuwe CAO (82 + bis) rond outplacement met daaraan een aantal doorgevoerde herstructureringen als de economische crisis en Wet Renault (is enkel bij collectief ontslag). Noot: ontslaggesprek.be houdt geen rekening met de regels van het eenheidsstatuut dat sinds 1 januari 2014 in werking is getreden.

Voor wie is outplacement?

Het recht op outplacement hebben alleen die medewerkers uit de privésector die zijn ontslagen en voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden.

  • hij is niet ontslagen om dringende redenen ;
  • op het ogenblik van het ontslag is hij minstens 45 jaar ;
  • op het ogenblik van het ontslag heeft hij ten minste één jaar ononderbroken dienstanciënniteit bij de werkgever.

Vormen van outplacement

Hoewel outplacement dus relatief nieuw is bestaan er toch al verschillende vormen in: individueel outplacement, semi-individueel en het collectief outplacement. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen outplacementbegeleiding die vrijwillig wordt aangeboden en het outplacement dat wettelijk wordt opgelegd. Bij een herstructurering dient er bijvoorbeeld een tewerkstellingscel te worden opgericht.

Het proces bij outplacement

Ondanks deze verschillende vormen is het proces grotendeels gelijk. De ontslagen werknemer heeft recht op een begeleiding van 60 uren die wordt gespreid over drie fases. De outplacementbegeleiding kan zich maximaal over 12 maanden uitstrekken, te rekenen vanaf de aanvang van de eerste fase.

  • Eerste fase : 20 uren gedurende maximaal 2 maanden
  • Tweede fase : 20 uren gedurende maximaal 4 maanden
  • Derde fase : 20 uren gedurende maximaal 6 maanden

In principe verloopt de overgang naar een volgende fase automatisch. De werknemer kan zijn werkgever evenwel laten weten dat hij een betrekking heeft bij een nieuwe werkgever of een beroepsbezigheid als zelfstandige heeft aangevat en dat hij de begeleiding niet wenst aan te vatten of voort te zetten.